EMAS in de federale overheid

Het EMAS-verhaal binnen de federale overheid vangt aan in 2005. Een beslissing - genomen door de Ministerraad - bepaalde dat iedere FOD en POD op systematische en samenhangende wijze zorg moet dragen voor het milieu. Er werd gekozen om het systeem volgens de EMAS-Verordening te implementeren.
Immers door als overheid zelf de milieu-impact van haar activiteiten geleidelijk aan terug te dringen, wordt de geloofwaardigheid van overheidsbeslissingen op het vlak van duurzame ontwikkeling verstrekt.
In functie van het al ingeburgerde milieubewustzijn werd de registratie van de verschillende diensten in fases voorzien. De eerste registraties vonden plaats in 2006.

In de zomer van 2012, keurde de Ministerraad het MVOverheid-programma goed. De verdere implementatie van EMAS binnen de federale overheid is één van de opgenomen acties.

De eerste jaren nam het aantal federale instellingen met een EMAS-registratie gestaag toe. Vandaag zijn er nog steeds federale instellingen die ijveren voor een eerste implementatie van het milieuzorgsysteem maar we merken ook dat – meestal – kleine instellingen het EMAS-model aan de kant schuiven.

De instellingen die begin 2015 over een EMAS-registratie beschikken zijn: het Federaal Planbureau; de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

de Kanselarij van de eerste Minister; de Rijksdienst voor Pensioenen; de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand; de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Werk en Sociaal Overleg; de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu; het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen; de Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie; de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie; de Federale Overheidsdienst Budget & Beheerscontrole en Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De Federale Overheidsdienst Financiën beschikt over het Label ‘Ecodynamische onderneming’ (2 sterren).

Wat het aantal vestigingen betreft, blijft  de tendens stijgend. Opvallend is dat in 2014 alle vestigingen van het FAVV alsook van het RVP een positief verificatie-proces hebben doorlopen en nu enkel nog wachten van de EMAS-registratie.

 Evolutie van de EMAS-geregistreerde federale instellingen en vestigingen (update 05/01/2015):

Rol van het FIDO

  • De milieucoördinatoren binnen de federale instellingen ondersteunen bij de invoering en het beheer van het milieuzorgsysteem;
  • Een ontmoetingspunt voor informatie, opleiding, ontmoetingen, uitwisselingen en samenwerking tussen deelnemers;
  • Behoeften identificeren en instrumenten creëren die door de EMAS-coördinatoren worden gedeeld
  • Hinderpalen identificeren die verband houden met de invoering van een milieuzorgsysteem in de federale overheidsdiensten;
  • Statistieken opstellen van resultaten, meer bepaald op het vlak van de EMAS-indicatoren;
  • De rapportering aan de Ministerraad coördineren

Update maart 2015