De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

In de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling zetelen vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke groepen: milieuorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, verbruikers-, werknemers- en werkgeversorganisaties, energieproducenten en academici. Vertegenwoordigers van de federale regering, van de gemeenschappen en gewesten en van milieuraden en sociaal-economische raden zijn leden zonder stemrecht.

De FRDO is vooral een adviesorgaan. Ze geeft adviezen aan de federale overheid over haar beleid inzake duurzame ontwikkeling. Ze doet op eigen initiatief of wanneer de federale regering of parlement daarom verzoeken. De FRDO is verplicht een advies op te stellen over het voorontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling van de ICDO.

Daarnaast heeft de FRDO ook een forumfunctie. Ze bevordert de discussie over duurzame ontwikkeling door, bijvoorbeeld, symposia te organiseren. Experts, het publiek en vertegenwoordigers van de overheid en van maatschappelijke organisaties krijgen zo de kans om hun standpunten toe te lichten. Tenslotte heeft de FRDO ook de taak om organisaties en burgers te sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling.