De cellen duurzame ontwikkeling van de federale overheidsdiensten

Iedere federale overheidsdienst, en ook het ministerie van Defensie, hebben een beleidscel duurzame ontwikkeling. Deze beleidscel staat in voor de interne coördinatie van de uitvoering van de maatregelen van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling en de rapportering hierover in het ICDO rapport.

Daarnaast stelt de cel ook een jaarlijks actieplan duurzame ontwikkeling op voor de eigen administratie. De acties in deze plannen zijn zeer divers. Acties kunnen gaan over duurzaam aankoopbeleid, interne milieuzorg (EMAS), maatschappelijke verantwoordelijkheid, sensibilisatie van de medewerkers rond duurzame ontwikkeling, enz.

De cellen voor duurzame ontwikkeling dragen bij tot de beleidskoers die de federale overheidsdiensten volgen om hun duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken.


In het regeerakkoord is duurzame ontwikkeling opgenomen als een van de kerndoelstellingen van het beleid. Om die verbintenis na te komen, wil het FIDO zijn inspanningen om duurzame ontwikkeling te integreren in de federale organisaties eerder richten op het strategische dan op het operationele niveau. De actualisering van het koninklijk besluit houdende de oprichting van cellen duurzame ontwikkeling kadert in die aanpak.

Het regelgevend kader inzake duurzame ontwikkeling werd recent nog aangepast, om die oriëntatie van de federale beleidskeuzes in de richting van duurzame ontwikkelingsdoelen optimaal te integreren:

  • Toevoeging van art. 7 bis in de Grondwet ‘Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen na van een duurzame ontwikkeling in haar sociale, economische en milieugebonden aspecten, rekening houdend met de solidariteit tussen de generaties’;
  • Goedkeuring van de langetermijnvisie met 55 doelstellingen voor 2050 (1) ;
  • Inwerkingtreding van de Impactanalyse van de Regelgeving;
  • Toevoeging aan de wet dat de algemene beleidsnota’s een hoofdstuk moeten bevatten over de impact op een duurzame ontwikkeling (2) ;
  • Integratie van duurzame ontwikkelingsdoelen in de beheercontracten (3).

Bovendien vergroten de nakende komst van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling en van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties de kans om de federale besturen te overtuigen hun beleid in dat kader in te passen.

Tot op heden werden er tal van inspanningen geleverd om duurzame ontwikkeling te integreren in het operationele echelon van de federale organisaties (milieubeheer, aankoop en overheidsopdrachten, kantines, mobiliteit...). Om die verbintenis door te zetten en de impact van onze acties te versterken, wil het FIDO nu de federale besturen ondersteunen, zodat ze kunnen bijdragen tot de duurzame ontwikkelingsdoelen aan de hand van beleidskeuzes die gekoppeld zijn aan hun corebusiness.

De actualisering van het koninklijk besluit houdende de oprichting van cellen duurzame ontwikkeling stelt in die zin het volgende voor:

  • Een precieze inhoud voor het actieplan duurzame ontwikkeling van de federale overheidsdiensten;
  • Het actualiseren van de opdracht van de cellen voor duurzame ontwikkeling;
  • Een toelichting van de relatie tussen die cellen en het directiecomité, teneinde de vereiste ondersteuning te garanderen om de geplande opdrachten te kunnen vervullen.

In overleg met de cellen voor duurzame ontwikkeling zal er een methode worden uitgewerkt voor de opmaak van actieplannen. Als transversaal platform binnen de organisaties moet de rol van de cel dus worden versterkt, net als de functie van coördinator van de cel voor duurzame ontwikkeling.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) De federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling, vastgelegd in het k.b. van 18/07/2013.
(2) Art. 6/1 ‘Elke minister en staatssecretaris van de regering stelt in de jaarlijkse beleidsnota een hoofdstuk op over de economische, sociale en ecologische impact van de verschillende geplande maatregelen en realisaties die gelinkt zijn aan het federaal plan’, Wet van 15/01/2014 tot wijziging van de hoofdstukken I en II van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.
(3) De integratie van strategische en operationele doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in de beheercontracten is vastgelegd in het koninklijk besluit van 04/04/2014 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, art. 11bis; §2, 5° d).