Pilootproject ISO 26000

Om maatschappelijke verantwoordelijkheid beter te verankeren in de structuur en de processen van een overheidsdienst werd in 2011 de nieuwe standaard ISO 26000 geïntroduceerd bij de federale overheid.

De ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid is niet alleen voor bedrijven, maar voor elk type organisatie! Het is het eerste wereldwijd ontwikkelde en erkende managementinstrument dat MV geïntegreerd benaderd.

De toenmalige Belgische Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (POD DO), nu FIDO, nam in 2011 het initiatief tot de start van het pilootproject.

Het FIDO heeft binnen de federale overheid als opdracht innovaties en duurzame ontwikkeling te introduceren en ondersteunen. Om zelf het goede voorbeeld te geven en de aanpak voor MV beter te kunnen verankeren in structuur en processen van de organisatie heeft het samen met drie andere federale overheidsdiensten, de FOD Economie, FOD Financiën en FOD Sociale Zekerheid een uniek leerproject gestart. Uniek, ook over de grenzen.

 

De ISO 26000 ondersteunt een organisatie bij het bepalen wat belangrijke aspecten zijn om in rekening te nemen bij het opnemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

ISO 26000 reikt diverse aspecten aan waarmee een organisatie rekening dient te houden om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid systematisch en coherent op te nemen.

De belangrijkste zijn:

 • ·         toepassen van 7 principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid,
 • ·         onderkennen van de eigen MV en het consequent betrekken van stakeholders,
 • ·         analyseren van het belang van de 7 kernthema’s en 36 duurzaamheidsonderwerpen voor de kernactiviteiten van de organisatie,
 • ·         toepassen van beginselen voor goed bestuur en gestructureerde managementprocessen als ‘interne motor’ voor MV,
 • ·         aanwenden door de organisatie van haar invloedsfeer om de positieve effecten van haar activiteiten op MV te vergroten en ook anderen tot verbetering te stimuleren,
 • ·         communiceren over haar MV prestaties en verbeteringen naar stakeholders.

Het projecten had meerdere doelen:

 • ·         het uitvoeren van een concrete analyse en toepassen van MV en duurzame ontwikkeling volgens de ISO 26000 richtlijn,
 • ·         het opdoen van leerervaringen in het managen van zo’n proces volgens de ISO 26000 en GRI in de eigen organisatie,
 • ·         capaciteit opbouwen die de betrokkenen in staat stelt vervolgstappen te zetten en gerichte keuzes te maken voor de verdere implementatie van MV in de hele organisatie.

Het project bood dus ook diverse kansen.

 • ·         Leren hoe procesmatig met deze richtlijnen gewerkt kan worden en nagaan welke manieren het beste werken om tot resultaten te komen.
 • ·         De basis leggen voor toekomstige verbeteringen in de toepassing en verankering van MV in de hele organisatie.
 • ·         De opgedane kennis en ervaring van deze vier initiatiefnemers komt ook ten goede aan andere overheidsdiensten die hiermee aan de slag willen.
 • ·         met het GRI rapport laten zien waar het nu staat.

Het project liep van juli 2011 tot en met 31 mei 2012.

 

Voor de opzet van de specifieke methodiek en de procesbegeleiding werd samengewerkt met de externe kennispartner Sustenuto, strategisch advies- en studiebureau voor duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Elke deelnemende organisatie had een specifieke context en ambities, verschilde in omvang en werking en kende verschillende uitdagingen voor MV en duurzaamheid.

Tegelijk maakten de vier organisaties deel uit van een gezamenlijk leerproces met algemene projectdoelstellingen, vastgelegde mijlpalen en specifieke overleggen voor uitwisseling.