Langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling

Tegen 2050 is België een inclusieve samenleving met een beschermd leefmilieu, met een economie aangepast aan de economische, sociale en ecologische uitdagingen en met een maatschappelijk verantwoordelijke federale overheid. Dit zijn de ambitieuze uitdagingen van de federale langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling die de federale regering op 17 mei 2013 goedkeurde. Hiermee bevestigt de federale regering haar engagement om te werken aan een duurzame samenleving voor de huidige en de toekomstige generaties.

De langetermijnvisie bevat naast vier grote uitdagingen ook doelstellingen en indicatoren. De doelstellingen zijn verbonden aan federale competenties zoals o.a. armoedebestrijding, volksgezondheid, mobiliteit, energie, klimaatverandering, consumptie- en productiepatronen, financiën en ontwikkelingssamenwerking. De indicatoren dienen om de evolutie op te volgen.

Voor de realisatie van deze langetermijndoelstellingen is een samenwerking tussen verschillende beleidsniveaus aangewezen. Deze visie kan een aanzet zijn voor het uitwerken van een nationale strategie inzake duurzame ontwikkeling.

De langetermijnvisie is het kader voor de vijfjaarlijkse Federale Plannen voor Duurzame Ontwikkeling. Deze plannen bevatten acties en maatregelen op stap voor stap te evolueren naar een inclusieve samenleving met respect voor het leefmilieu en een aangepaste economie. Het volgende Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling, gebaseerd op deze langetermijnvisie, wordt momenteel voorbereid.

Deze langetermijnvisie werd gecoördineerd door de POD Duurzame Ontwikkeling (sinds 2014 Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling) in samenwerking met de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en met bijdragen van het Federaal Planbureau, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en de parlementaire Commissie Klimaat en Duurzame Ontwikkeling.