Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is niet de bevoegdheid van een enkele administratie. Het streven naar een duurzame samenleving vraagt een transversale beleidsaanpak. Deze transversale beleidsvoorbereiding is de voornaamste taak van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling, kortweg ICDO.

De ICDO is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle federale overheidsdiensten en het ministerie van Defensie. Ook de gewesten en gemeenschappen worden uitgenodigd om een vertegenwoordiger aan te wijzen. De POD Duurzame Ontwikkeling staat in voor het voorzitterschap en het secretariaat van de ICDO.

In de beleidscyclus is de ICDO verantwoordelijk voor het opstellen van acties en maatregelen om tot een duurzame samenleving te komen. Hiervoor baseert ze zich op de langetermijnvisie en het Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling van de Taskforce Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau. Deze acties vormen het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO).

Het opstellen van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling verloopt in verschillende fasen. In de eerste fase werkt de ICDO samen met experten uit verschillende federale administraties aan het voorontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling. Deze tekst bevat een eerste voorstel van maatregelen en acties die de federale overheidsdiensten in de volgende beleidscyclus zullen uitvoeren.

Dit voorontwerp wordt in de tweede fase voorgelegd ter consultatie. In deze fase kan in principe iedereen, burgers en middenveldorganisaties, opmerkingen en suggesties ter verbetering formuleren. De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling is verplicht om een advies op te stellen over het voorontwerp. De ICDO verwerkt alle opmerkingen en past de tekst aan waar nodig. Op het einde van deze fase spreken we van het ontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling. Dit ontwerp wordt door de ICDO overgemaakt aan de federale regering.

In de derde en laatste fase beslist de federale regering over het ontwerp. Zij kan de tekst wijzigen, bijsturen en tenslotte goedkeuren. Na deze goedkeuring door de federale regering is het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling definitief.

Naast het opstellen van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling, is de ICDO ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de rapportering van de leden van de ICDO over de uitvoering van de acties en maatregelen uit dit Plan. Deze rapportering gebeurt op 18 maanden voor het einde van een beleidscyclus. Deze rapportering wordt door de Taskforce Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau gebruikt voor het opmaken van het Federaal Rapport voor Duurzame Ontwikkeling dat o.a. een evaluatie bevat van het gevoerde beleid.

Verder publiceert de ICDO jaarlijks een activiteitenverslag. Dit verslag bevat een overzicht van de activiteiten van het secretariaat, het bureau, de plenaire vergaderingen en de werkgroepen.