DOEB wordt RIA

De duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling werd net als andere voorgaande effectbeoordelingen (administratieve lasten  - Kafka-test, gender, KMO, coherentie van het ontwikkelingsbeleid) geïntegreerd binnen één enkel instrument: de Regelgevingsimpactanalyse (RIA).

De RIA streeft dezelfde doelstelling na: de kwaliteit van het openbaar beleid verbeteren door van tevoren de potentiële gevolgen van het project op een brede waaier van domeinen te analyseren, zowel economisch als maatschappelijk en ecologisch. Op die manier kunnen van bij de aanvang van het project eventueel correcties aangebracht of begeleidende maatregelen getroffen worden.

De RIA werd opgericht door de overheden die verantwoordelijk zijn voor voorafgaande effectenbeoordelingen vanuit een wettelijke basis en geïnspireerd door de structuur en de doelstellingen van de langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling. Na een ruime testfase en het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven werden het formulier en de handleiding aangepast en werd een onlinetoepassing ontwikkeld. Er zullen informatiesessies georganiseerd worden.

De RIA-procedure lijkt erg op die van de DOEB, maar wij vestigen toch uw aandacht op de volgende elementen:

  • Toepassingsveld: de wet voorziet dat enkel regelgevingsontwerpen die onderworpen zijn aan de goedkeuring door de Ministerraad de RIA-procedure verplicht dienen te volgen. De andere ontwerpbesluiten van de Ministerraad mogen facultatief de RIA uitvoeren en het advies vragen van het Impactanalysecomité.
  • Vereenvoudigde procedure:
    • De categorieën van vrijstelling en niet-toepassing werden vastgelegd in de wet;
    • De impactanalyse verloopt in één enkele etappe: het is niet meer nodig een grondige analyse uit te voeren na het formulier gebruikt te hebben indien er potentiële negatieve effecten werden vastgesteld;
    • De 33 thema's van de DOEB werden gehergroepeerd in 21 thema's die eveneens andere thema-analyses dekken (administratieve lasten – Kafka-test, Genre, KMO, coherentie van het ontwikkelingsbeleid) in één enkel formulier dat compacter en gebruiksvriendelijker is (onlinetoepassing, kernwoorden als voorbeeld, enz.).
  • Follow-up van de kwaliteit: RIA-ontwerpen mogen voor advies voorgelegd worden aan het Impactanalysecomité (IAC) dat in voorkomend geval niet-bindende aanbevelingen formuleert (binnen een termijn van 5 werkdagen). De Ria zal een jaarrapport publiceren over de follow-up van de procedure.

Voor al uw vragen in verband met de RIA staat een helpdesk te uwer beschikking: ria-air@premier.fed.be. U vindt een specifieke RIA-site, met een formulier en onlinehandleiding op dit adres: http://ria-air.fed.be en meer info op www.vereenvoudiging.be

Ook wij blijven te uwer beschikking om te antwoorden op al uw vragen in verband met de aspecten die betrekking hebben op duurzame ontwikkeling in de RIA (air-ria@ifdd.fed.be) .