Beleidscyclus en actoren

De realisatie van deze langetermijnvisie gebeurt stapsgewijs volgens een vijfjarige leercyclus. Dit betekent dat in iedere cyclus acties en maatregelen via interdepartementale samenwerking gedefinieerd worden om van de huidige situatie te evolueren naar de gewenste situatie in 2050. Deze acties worden gepubliceerd in het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling. De acties worden door iedere federale administratie uitgevoerd en nadien geëvalueerd. De evaluatie dient als basis voor een nieuwe vijfjarige cyclus. Deze cyclische manier van werken impliceert dat de genomen beslissingen steeds verder kunnen worden geoptimaliseerd en aangepast aan nieuwe situaties. Opgebouwde ervaring en kennis worden benut om iedere cyclus te verbeteren en nieuwe acties en maatregelen op te stellen.

In de vijfjarige leercyclus van het federaal beleid duurzame ontwikkeling zijn vier verschillende partners, met ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid, betrokken: